Big Production
Casting OnLine
CastingOnLine logo

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Casting.pl ® z siedzibą w In Action z siedzibą w Warszawie ul. Prochowa 28/11.
3. Konkurs trwa od 16.12.2014 (od godziny 00:00:00) do odwołania i zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.casting.pl („Portal”) oraz na profilu Facebook-owym portalu.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) Posiada zweryfikowany profil na Portalu casting.pl
b) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu Portalu na Facebooku. 
c) Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu Portalu i tym samym zyskała status Fana;
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status On lub OFF Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY. Nagrodą w Konkursie jest: 
a)1. Aktywacja konta „Zielona Gwiazda” (kontrakt miesięczny) – na okres 30 dni
2. Zdobywcą nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy zapiszą określoną liczbę Użytkowników (za regulaminem Portalu) na stronie www.casting.pl.
a) 1 osoba, dla nagrody opisanej w § 3 pkt 1 ppkt a ppkt a
3.Weryfikacja wyników jest przeprowadzana na podstawie informacji dot. konta Uczestnika tj. imienia i nazwiska, bądź kodu Użytkownika, podanych przez nowego Użytkownika, w rubryce " Czy dowiedziałeś się o Casting.pl od swojego znajomego ?”.
4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 7 (siedmiu ) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie Konkursu.
6.. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, wraz z listą zapisanych Użytkowników, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. 
7.Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie Administrator portalu Casting.pl

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. Kontaktowego oraz kodu użytkownika niezbędnych do przekazania nagrody. 
2.Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z przekazaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie Portalu oraz ma prawo do rezygnacji z konkursu w dowolnym czasie bez konieczności informowania o tym użytkowników casting.pl

W konkursie polecać można tylko osoby, które nie mają / nie miały jeszcze utworzonego konta na Casting.pl Dane osobowe podawane przy rejestracji konta muszą być autentyczne.

Użytkownik , który spełni kryteria i zapisze odpowiednią ilość nowych osób, ma obowiązek poinformować o tym administratora strony na adres administrator@casting.pl. W treści lub jako załącznik proszę umieścić listę zapisanych osób. Administrator po weryfikacji i zatwierdzeniu listy zapisanych osób ma obowiązek przyznać nagrodę w ciągu 5 dni roboczych.

CASTING.PL ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DYSKWALIFIKOWANIA I USUWANIA Z BAZY UCZESTNIKÓW, KTÓRZY PODAJĄ FIKCYJNE DANE PODCZAS REJESTRACJI. KAŻDY NOWY UCZESTNIK ZOSTANIE ZWERYFIKOWANY.

Regulamin portalu Casting On Line®

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Dostawcą usług – Zielona Gwiazda (kontrakt miesięczny) i Złota Gwiazda (kontrakt roczny) jest:
In Action
ul.Prochowa 28/11
04-388 Warszawa
NIP 853 137 80 66
REGON 364957440

I. Definicje:


In Action
ul.Prochowa 28/11
04-388 Warszawa
NIP 853 137 80 66
REGON 364957440

1. Casting On Line® - portal, serwis, katalog branżowy, w szczególności do współpracy z FIRMAMI BRANŻOWYMI t.j. z : Agencjami Reklamowymi, Fotografami, Wizażystami, Domami Producenckimi, Reżyserami Castingowymi ,Domami Mediowymi, Wytwórniami Filmowymi, Operatorami Filmowymi, Firmami Eventowymi, Reżyserami Filmowymi, Platformami Internetowymi ,Agencjami Hostess, Scenarzystami, Operatorami Telewizyjnymi, Dokumentalistami, Scenografami, Projektantami mody, Stylistami, Studiami Fryzur, Agencjami Modelek, Agencjami Fotograficznymi, Innymi Firmami Branżowymi, Stacjami Telewizyjnymi, Korporacjami Filmowymi, Charakteryzatorami, Producentami filmowymi, telewizyjnymi i teatralnymi, Producentami Mediów Cyfrowych, Innymi Firmami Branżowymi

2. Casting On Line® - portal, katalog twarzy i wizerunków , do współpracy z UŻYTKOWNIKAMI w kategoriach Statysta, Epizodysta, Aktorka, Aktor, Modelka, Model, Fotomodelka, Fotomodel, Hostessa, Hostmen oraz w innych kategoriach i predyspozycjach UŻYTKOWNIKÓW.

3. Casting On Line® - portal umożliwiający UŻYTKOWNIKOM współpracę przy projektach: Filmowych, Reklam Filmowych TV, Filmu, Teledyskach, Reality Show, Sesjach Zdjęciowych, Reklam Prasowych, Programach TV, Teleturniejach, Pokazach Mody ,Sesjach do Kalendarzy, Wyborach Miss, Promocjach, Eventach Firmowych, Reklamowych, Aktach Artystycznych, Reklam Produktów Dziecięcych oraz Innych Projektach Branżowych, którego właścicielem i administratorem jest In Action Casting On Line® z siedzibą w Łodzi, przy. z siedzibą w Warszawie ul. Prochowa 28/11. Casting On Line® jest znakiem opatentowanym i chronionym na podstawie świadectwa ochronnego o numerze Z372628 wydanego przez Urząd Patentowy RP.

4. UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna która zalogowała się na portalu ze statusem OFF lub ON, o pełnej zdolności do czynności prawnych albo o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, która posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego, opiekuna lub kuratora na zamieszczanie swojego zdjęcia - portfolio, na przesłanie formularza wraz z portfolio Casting On Line® i zaakceptowała niniejszy Regulamin.

5. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do przekazania pisemnej zgody, o której mowa powyżej na każde żądanie In Action Casting On Line®.

6. Nick - zindywidualizowana nazwa UŻYTKOWNIKA Portalu, przybrana podczas rejestracji Konta na Portalu.

7. Konto UŻYTKOWNIKA - pamięć w przestrzeni teleinformatycznej Portalu określona Nickiem oraz zabezpieczona hasłem, dostępna przez Internet, wraz z możliwością korzystania z Usługi.

8. Kod klienta - indywidualny kod UŻYTKOWNIKA, nadany mu przez Casting On Line® w celu jego identyfikacji, a obowiązujący w portalu Casting On Line®.

9. Treści - Komentarze, Wpisy UŻYTKOWNIKÓW oraz utwory w znaczeniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku, a w szczególności, choć nie wyłącznie, zdjęcia -portfolio, filmy czy inne materiały, które są wprowadzane przez 10. UŻYTKOWNIKA do portalu za pośrednictwem funkcjonalności Konta UŻYTKOWNIKA.

10. Portal - internetowa platforma znajdująca się pod adresem internetowym www.castingonline.pl, będąca własnością In Action Casting On Line®

11. Umowa - umowa zawarta za pośrednictwem In Action Casting On Line® pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a kontrahentem i reprezentowania jego interesów podczas podpisania kontraktu na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest udział wybranego przez kontrahenta UŻYTKOWNIKA w zleceniach.

12. Konto Gwiazda (Kontrakt miesięczny/roczny) - status ON Line umożliwiający UŻYTKOWNIKOWI portalu Casting On Line® promowanie jego wizerunku na warunkach Regulaminu, oraz prawa do otrzymywania zleceń wraz ze szczegółowymi informacjami o aktualnych zleceniach i castingach i zobowiązująca In Action Casting On Line® do reprezentowania interesów UŻYTKOWNIKA w negocjacjach z kontrahentami oraz zapewnienie opieki prawnej przy zawieraniu kontraktów.

a) z usługi może korzystać każda osoba fizyczna, która jest uprawniona do użytkowania telefonów sieci komórkowej. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z pakietu pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na wykup statusu ON Line - Konta Gwiazda (Kontrakt miesięczny/roczny) .
b) ze statusu ON Line - Konto Gwiazda (Kontrakt miesięczny/roczny) może korzystać każdy UŻYTKOWNIK portalu Casting On Line®
c) Casting On Line® zastrzega sobie prawo do zapraszania na castingi bez aktywnego statusu ON Line - Konto Gwiazda (Kontrakt miesięczny/roczny) użytkowników, którzy spełniają kryteria castingowe

13. Współpraca- Osoba fizyczna ,Firma realizująca castingi, zlecenia ,reklamy ,filmy, programy TV, reality show ,pokazy mody, sesje zdjęciowe, eventy firmowe i inne projekty branżowe.

14. Portfolio – zbiór zdjęć przedstawiający wizerunek i charakter UŻYTKOWNIKA.

15. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. wraz z późn. zm.).

16. Usługa - pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) obejmujący utrzymanie Konta UŻYTKOWNIKA Portalu.

17. Regulamin - niniejszy regulamin.

18. Wpis - wątek główny dodany przez UŻYTKOWNIKA.

19. Komentarz - każda publikowana treść dotycząca Wpisu, lub innych treści dostępnych na Portalu.

20. Formularz osobowy - zgłoszenie - dokument opisujący w szczególności: cechy fizyczne, cechy charakterystyczne, predyspozycje, zainteresowania i osiągnięcia UŻYTKOWNIKA.

21. RODO –  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. Postanowienia ogólne:

1. Portal Casting On Line® umożliwia UŻYTKOWNIKOM stworzenie własnego katalogu zdjęć - portfolio i ich prezentację i promocję w odpowiedniej kategorii wiekowej: dzieci, młodzież, dorośli oraz publikowanie i udostępnianie Treści. UŻYTKOWNICY rejestrują się na portalu na czas nieokreślony.

2. UŻYTKOWNIK będący przedstawicielem ustawowym publikujący zdjęcia osoby niepełnoletniej, z chwilą dodania do Profilu tychże zdjęć oświadcza, że:

a) przysługuje mu pełnia praw rodzicielskich, lub
b) działa wspólnie i w porozumieniu z osobą, z którą sprawuje władzę rodzicielską.

3. UŻYTKOWNIK Internetu posiada możliwość przeglądania Portalu.

4. Posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu, przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron WWW oraz adresu e-mail jest niezbędne do pełnego korzystania z Portalu.

5. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust.1 powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów są zabronione.

6. Portal oraz zawarte w nim materiały, z wyłączeniem

a. materiałów uwidocznionych na Portalu a pochodzących od innych producentów, dystrybutorów i usługodawców niż In Action®
b. treści pochodzących od UŻYTKOWNIKÓW, stanowią własność In Action

7. UŻYTKOWNICY bez aktywnego statusu ON Line - Konto Gwiazda (Kontrakt miesięczny/roczny) tworzą komunikację-społeczność, używając komunikatorów gg, skype, e-maila i otrzymują informację o zrealizowanych castingach i zleceniach bez możliwości wzięcia w nich udziału.

a) Casting On Line® zastrzega sobie prawo do zapraszania na castingi bez aktywnego statusu ON Line - Konto Gwiazda (Kontrakt miesięczny/roczny) użytkowników, którzy spełniają kryteria castingowe

8. UŻYTKOWNIK z aktywnym statusem ON Line Konto Gwiazda (Kontrakt miesięczny/roczny) ma wgląd do wszystkich organizowanych aktualnie zleceń i castingów, otrzymuje zaproszenia do wybranych zleceń i castingów.

9. Status ON Line - Konto Gwiazda (Kontrakt miesięczny/roczny) gwarantuje promocję wizerunku, otrzymywanie szczegółowych, aktualnych informacji o castingach i zleceniach, możliwość udziału w zleceniach i castingach, obsługę prawną przy zawieraniu kontraktu z kontrahentami oraz graficzne wyróżnienie zdjęć.

10. Status ON Line Konto Gwiazda (Kontrakt miesięczny/roczny) można wykupić na okres

ZIELONA GWIAZDA (Kontrakt miesięczny 30 dni)

ZŁOTA GWIAZDA (Kontrakt roczny 365 dni)

i wchodzi w życie od dnia wpłaty na konto Bankowe, tj. od dnia dokonania opłaty, o której mowa w dziale Rejestracja rozdz. III (Rejestracja) na rachunek bankowy In Action® lub opłaty SMS;

11. In Action Casting On Line® powiadomi UŻYTKOWNIKA w terminie 7 dni przed końcem ważności statusu ON Line Konto Gwiazda (Kontrakt miesięczny/roczny) mailem lub telefonicznie o możliwości jej wykupienia na kolejny okres;

12.W przypadku wykupienia statusu ON Line Konto Gwiazda (Kontrakt miesięczny/roczny) na kolejne okresy, UŻYTKOWNIK zobowiązany jest wnieść każdorazowo opłatę, poprzez konto lub usługę SMS na dowolnie wybrany czas.

13. UŻYTKOWNIKOWI przysługuje prawo rezygnacji ze statusu ON Line - Konto Gwiazda (Kontrakt miesięczny/roczny) bez możliwości żądania zwrotu zapłaconej kwoty, o której mowa w dziale Rejestracja rozdz. III poniżej w przypadku:

a) złożenia pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji ze statusu ON Line -Konto Gwiazda (Kontrakt miesięczny/roczny) w ciągu 30 dni od daty prezentacji nowej treści Regulaminu lub jego zmiany w Serwisie, jeżeli UŻYTKOWNIK nie akceptuje postanowień nowego Regulaminu bądź zmian w Regulaminie obowiązującym w dniu włączenia statusu ON Line Konto Gwiazda (Kontrakt miesięczny/roczny) z dniem otrzymania oświadczenia przez In Action Casting On Line®.
b) złożenia pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji ze statusu ON Line - Konto Gwiazda (Kontrakt miesięczny/roczny) przez UŻYTKOWNIKA bez podania przyczyny, w każdym czasie.

14. In Action Casting On Line® , zastrzega sobie prawo do wyłączenia statusu ON Line Konto Gwiazda (Kontrakt miesięczny/roczny) ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli UŻYTKOWNIK w sposób uporczywy narusza postanowienia Regulaminu Portalu Casting On Line® bądź warunki świadczenia statusu ON Line - Konto Gwiazda (Kontrakt miesięczny/roczny) .

15. UŻYTKOWNIKOWI przysługuje prawo rezygnacji ze statusu ON Line - Konto Gwiazda (Kontrakt miesięczny/roczny) bez zwrotu opłaty manipulacyjnej w terminie 14 dni od dnia jej aktywacji poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji z usługi zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z dnia 31 marca 2000 r. poz. 271)

16. In Action® zastrzega sobie prawo zablokowania konta UŻYTKOWNIKA ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:

a. UŻYTKOWNIK w terminie 3 miesięcy od rejestracji nie dokonał logowania na Portalu,
b. w każdym czasie, jeśli UŻYTKOWNIK nie wywiązuje się ze zobowiązań określonych niniejszym regulaminem

17. Zablokowanie konta ON Line - Konto Gwiazda (Kontrakt miesięczny/roczny) UŻYTKOWNIKA z Portalu Casting On Line® przed upływem końca wykupionego statusu ON Line Konto –Gwiazda (Kontrakt miesięczny/roczny) , nie uprawnia UŻYTKOWNIKA do żądania zwrotu zapłaconej kwoty, o której mowa w rozdz. III (Rejestracja).

18. Administrator Portalu www.castingonline.pl może zablokować konto UŻYTKOWNIKA w przypadku gdy rażąco narusza on niniejszy Regulamin ,a także gdy UŻYTKOWNIKumieszcza treści wulgarne, erotycznej, obraźliwe, szkalujących branżę medialną, castingową czy reklamową lub narusza dobre imię innych użytkowników lub pisze nie prawdę i szkaluje Portal Casting On Line.

19.Użytkownik zobowiązany jest do wpisywania na karcie castingowej zleceniodawcę Casting.pl

III. Rejestracja

1. Warunkiem korzystania z Usługi jest:

a) rejestracja UŻYTKOWNIKA w tym podanie danych osobowych, akceptacja Regulaminu;
b) UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości, że w celu uruchomienia Usługi która świadczona jest na czas nieokreślony konieczne jest podanie danych o charakterze danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest
In Action,  które dane te przetwarzać będzie tylko i wyłącznie w zakresie świadczenia Usługi, chyba, że UŻYTKOWNIK wyrazi zgodę, o której mowa w ust. 6 poniżej;

2. W ramach procesu rejestracji Konta:

a) UŻYTKOWNIK podaje informacje zgodnie z formularzem zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.castingonline.pl;
b) UŻYTKOWNIK stosuje, korzystając z portalu, otrzymany w wyniku rejestracji swój kod klienta;
c) UŻYTKOWNIK może podmieniać, kasować, uzupełniać zamieszczane przez siebie Treści.

3. In Action Casting On Line® zastrzega sobie prawo do:

a) odmowy przypisania UŻYTKOWNIKOWI określonego Nicka w przypadku, gdy ciąg znaków składający się na Nick jest już przypisany do innego ; b) zmiany przydzielonego UŻYTKOWNIKOWI Nicka ze względów bezpieczeństwa, lub programowych w szczególności, gdy Nick jest wyrażeniem wulgarnym, niestosownym lub danymi identyfikującymi inną osobę ( w szczególności nazwisko, numer komunikatora, pseudonim artystyczny, nazwa historyczna).

4. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania Portalu, w tym także informacji reklamowych i marketingowych związanych z akcjami i wydarzeniami mającymi miejsce na Portalu.

5. UŻYTKOWNIK akceptując Regulamin oświadcza, że:

a. dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
c. posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby Treści opublikowane na Portalu, nie spowodowały naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
d. w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do In Action, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych Treści lub wizerunku osobistego osób trzecich, In Action Casting On Line® dokona na podstawie obowiązującego prawa zablokowania konkretnych Treści a UŻYTKOWNIK zobowiązuje się złożyć pisemną odpowiedź na zarzuty podmiotu trzeciego;
e. samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania z Portalu;
f. wyraża zgodę na upublicznienie Wizytówki UŻYTKOWNIKA lub miniaturek zdjęcia na Wizytówce UŻYTKOWNIKA w celach informacyjno-promocyjnym Portalu oraz mediach internetowych.
g. przyjmuje do wiadomości, że In Action Casting On Line® nie ponosi odpowiedzialności za kopiowanie przez osoby trzecie treści umieszczonych na portalu

6. UŻYTKOWNIK w trakcie procedury rejestracji wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie przez In Action Casting On Line® wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych. Zgoda powyższa obejmuje zezwolenie udzielone In Action Casting On Line® na wykorzystywanie powyższych danych, w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji promocyjnych, marketingowych i handlowych przesyłanych przez In Action za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu na wskazany w trakcie rejestracji adres elektroniczny, oraz SMS na wskazany w trakcie rejestracji numer telefonu zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. z 2016r, poz. 1030).;
b) przetwarzanie swoich danych osobowych wraz z nadesłanymi zdjęciami - portfolio oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) na portalu Casting On Line®;
c) przetwarzanie zebranych danych osobowych oraz nadesłanych zdjęć - portfolio w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych, statystycznych (w szczególności na profilu facebook casting.pl) oraz przedstawianie i zlecanie wizerunków do współpracy z podmiotami gospodarczymi, a w szczególności z In Action Casting On Line® poprzez portal Casting On Line®;
d) gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, numeru gg, skypenicka, nr telefonów przez portal Casting On Line® w celach reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszania jakości usług, świadczonych przez portal Casting On Line®.
e) UŻYTKOWNIK, który przejdzie pozytywnie wstępną weryfikację/casting Casting On Line®, w ciągu 72 h od zamieszczenia swojego portfolio wraz formularzem osobowym zostanie dodany bezpłatnie na czas nieokreślony do społeczności Casting On Line® , otrzyma status OFF wraz z bezpłatnym kodem UŻYTKOWNIKA.
f) UŻYTKOWNICY którzy spełniają kryteria aktorów, epizodystów ,osobowości, otrzymają od administratora portalu propozycję bezpłatnego zamieszczenia swojego wizerunku w katalogu branżowym na stronie internetowej Big Production na czas nieokreślony, pod warunkiem udokumentowania w/w kryteriów oraz zrealizowania co najmniej 10 zleceń(dotyczy aktorów ,epizodystów). g) UŻYTKOWNICY bez wykupienia statusu ON Line- Konta Gwiazda tworzą społeczność używając e - maila i otrzymują informację o castingach i zleceniach już wykonanych bez możliwości wzięcia w nich udziału.
h) Portal castingonline.pl zastrzega sobie prawo do wyboru 3 najciekawszych portfolio użytkowników w miesiącu w kategoriach: dzieci, młodzież, dorośli i umieszczenia ich w pasku "laureaci konkursu gwiazda miesiąca" i jednoczesne przekazanie nagrody w postaci Złotej Gwiazdy oraz statusu ON Line.

7. UŻYTKOWNICY, którzy wykonają swoje portfolio we współpracy z portalem Casting On Line® w studiach fotograficznych na terenie RP posiadających CERTIFIKAT Castingu On Line, otrzymają bezpłatny status ON Line- Konto Złota Gwiazda (Kontrakt roczny) na okres jednego roku.

IV. Warunki świadczenia Statusu ON Line KONTO GWIAZDA (KONTRAKT MIESIĘCZNY/ROCZNY) Casting On Line®

ZIELONA GWIAZDA (Kontrakt miesięczny 30 dni)

ZŁOTA GWIAZDA (Kontrakt roczny 365 dni)

1. 1. Status ON Line ZIELONA GWIAZDA (KONTRAKT MIESIĘCZNY) umożliwia UŻYTKOWNIKOWI na 30 dni:

a) Promocję, prezentację i wykorzystanie jego wizerunku lub osobisty udział UŻYTKOWNIKA w imprezach promocyjnych, różnych formach działalności reklamowej, filmowej, marketingowej, pokazach, reality show, eventach, castingach, konkursach oraz w innych przedsięwzięciach podobnego rodzaju przez umieszczenie zdjęć, filmów i innych materiałów na portalu www.castingonline.pl;
b) Otrzymywanie informacji drogą mailową o aktualnych castingach i zleceniach, w których pośredniczy In Action Casting On Line® na zlecenie innych podmiotów.

2. Korzyści związane z wykupieniem statusu ON Line ZIELONA GWIAZDA (KONTRAKT MIESIĘCZNY):

a) Zmiana statusu z OFF Line na ON Line na okres 30 dni;
b) Skala głosów w profilu zostaje rozszerzona o dodatkowe 15 i 30 punktów (skala 1-5 punktów w przypadku zwykłego konta);
c) UŻYTKOWNIK widzi, ile punktów otrzymał od innych użytkowników;
d) UŻYTKOWNIK widzi wszystkie osoby obserwujące jego profil, a nie tylko 5 ostatnich;
e) Uczestnik ma możliwość dysponowania 10 prezentami (zakładka prezenty w profilu), a nie tylko 3;
f) Awatar UŻYTKOWNIK jest wyróżniony ZIELONĄ gwiazdką;
g) UŻYTKOWNIK może dodać do swojego portfolio, aż 24 zdjęcia (na zwykłym koncie 6 zdjęć);
h) W imieniu i za każdorazową zgodą UŻYTKOWNIKA, In Action Casting On line® prowadzić będzie negocjacje z podmiotami zainteresowanymi wykorzystaniem jego wizerunku lub jego osobistym udziałem w przedsięwzięciach. O przebiegu powyższych negocjacji, których następstwem jest podpisanie za zgodą UŻYTKOWNIKA kontraktu, o którym In Action Casting On Line® zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić UŻYTKOWNIKA;
i) Obsługa prawna przy zawieraniu kontraktów.

3. W celu realizacji statusu ON Line ZIELONA GWIAZDA (KONTRAKT MIESIĘCZNY):

a) UŻYTKOWNIK potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem portalu Casting On Line®, rozumie jego postanowienia i akceptuje je bez zastrzeżeń, w tym w szczególności akceptuje Warunki świadczenia statusu ON Line ZIELONA GWIAZDA (KONTRAKT MIESIĘCZNY).

4. Wykupienie statusu ON Line ZIELONA GWIAZDA (KONTRAKT MIESIĘCZNY):

Warunkiem wykupienia statusu ON Line - ZIELONA GWIAZDA (KONTRAKT MIESIĘCZNY) na okres 30 dni i zmiany statusu z OFF na ON Line jest uiszczenie przez UŻYTKOWNIKA bezzwrotnej opłaty manipulacyjnej, na dowolny z poniższych sposobów:

a) 10zł brutto przelewem na rachunek bankowy In Action nr rachunku  81 1020 1127 0000 1102 0332 8119
b) poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści "GWB + KOD UŻYTKOWNIKA" na numer 91068 o wartości 12,30 zł brutto.

5. Instrukcja wysyłania SMS-a:

UŻYTKOWNIK powinien wysyłać jednego SMS-a o treści:

"GWB + KOD UŻYTKOWNIKA" pod numer 91068 (koszt SMS-a to 12,30zł brutto).

Zwrotnie otrzymuje SMS-a o treści:

"Pakiet ZIELONA GWIAZDA (KONTRAKT MIESIĘCZNY) został wykupiony na okres 30 dni. Pozdrawiamy castingonline.pl".

ZIELONA GWIAZDA (KONTRAKT MIESIĘCZNY) zostaje włączona na okres 30 dni od dnia dokonania wpłaty i zatwierdzenia warunków świadczenia statusu ON Line ZIELONA GWIAZDA.

6. Warunki przedłużenia statusu ON Line ZIELONA GWIAZDA (KONTRAKT MIESIĘCZNY)

In Action Casting On Line® powiadomi UŻYTKOWNIKA w terminie 7 dni przed datą zakończenia ważności statusu ON Line mailem lub telefonicznie o możliwości wykupienia statusu ON Line ZIELONA GWIAZDA (KONTRAKT MIESIĘCZNY) na okres kolejnych 30 dni.

UŻYTKOWNIK potwierdza, że zapoznał się z regulaminem portalu Casting On Line®, rozumie jego postanowienia i akceptuje je bez zastrzeżeń, w tym w szczególności akceptuje Warunki świadczenia statusu ON Line ZIELONA GWIAZDA (KONTRAKT MIESIĘCZNY).

4. 1 Status ON Line ZŁOTA GWIAZDA (KONTRAKT ROCZNY) umożliwia UŻYTKOWNIKOWI na 365 dni:

a) Promocję, prezentację i wykorzystanie jego wizerunku lub osobisty udział UŻYTKOWNIKA w imprezach promocyjnych, różnych formach działalności reklamowej, filmowej, marketingowej, pokazach, reality show, eventach, castingach, konkursach oraz w innych przedsięwzięciach podobnego rodzaju przez umieszczenie zdjęć, filmów i innych materiałów na portalu www.castingonline.pl;
b) Otrzymywanie informacji drogą mailową o aktualnych castingach i zleceniach, w których pośredniczy In Action Casting On Line® na zlecenie innych podmiotów.

2. Korzyści związane z wykupieniem statusu ON Line ZŁOTA GWIAZDA (KONTRAKT ROCZNY):

a) Zmiana statusu z OFF Line na ON Line na okres 365 dni;
b) Skala głosów w profilu zostaje rozszerzona o dodatkowe 15 i 30 punktów (skala 1-5 punktów w przypadku zwykłego konta);
c) UŻYTKOWNIK widzi, ile punktów otrzymał od innych użytkowników;
d) UŻYTKOWNIK widzi wszystkie osoby obserwujące jego profil, a nie tylko 5 ostatnich;
e) UŻYTKOWNIK ma możliwość dysponowania 10 prezentami (zakładka prezenty w profilu), a nie tylko 3;
f) Awatar UŻYTKOWNIKA jest wyróżniony ZŁOTĄ GWIAZDĄ;
g) UŻYTKOWNIK może dodać do swojego port folio, aż 24 zdjęcia (na zwykłym koncie 6 zdjęć);
h) W imieniu i za każdorazową zgodą UŻYTKOWNIKA, In Action Casting On Line® prowadzić będzie negocjacje z podmiotami zainteresowanymi wykorzystaniem jego wizerunku lub jego osobistym udziałem w przedsięwzięciach. O przebiegu powyższych negocjacji, których następstwem jest podpisanie za zgodą UŻYTKOWNIKA kontraktu, o którym In Action Casting On Line® zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić UŻYTKOWNIKA; i) Obsługa prawna przy zawieraniu kontraktów.

3. W celu realizacji statusu ON Line ZŁOTA GWIAZDA (KONTRAKT ROCZNY):

a) UŻYTKOWNIK potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem portalu Casting On Line®, rozumie jego postanowienia i akceptuje je bez zastrzeżeń, w tym w szczególności akceptuje Warunki świadczenia statusu ON Line ZŁOTA GWIAZDA (KONTRAKT ROCZNY).

4. Wykupienie statusu ON Line ZŁOTA GWIAZDA (KONTRAKT ROCZNY):

Warunkiem wykupienia statusu ON Line ZŁOTA GWIAZDA (KONTRAKT ROCZNY) na okres 365 dni i zmiany statusu z OFF Line na ON Line jest uiszczenie przez UŻYTKOWNIKA bezzwrotnej opłaty manipulacyjnej, na dowolny z poniższych sposobów:

a) 100 zł brutto przelewem na rachunek bankowy In Action nr rachunku  81 1020 1127 0000 1102 0332 8119;

ZŁOTA GWIAZDA (KONTRAKT ROCZNY) zostaje włączona na okres 365 dni od dnia dokonania wpłaty i zatwierdzenia warunków świadczenia usługi ZŁOTA GWIAZDA (KONTRAKT ROCZNY).

5. Warunki przedłużenia statusu ON Line ZŁOTA GWIAZDA (KONTRAKT ROCZNY)

In Action Casting On Line® powiadomi UŻYTKOWNIKA w terminie 7 dni przed datą zakończenia ważności stanu ON mailem lub telefonicznie o możliwości wykupienia statusu ON Line ZŁOTA GWIAZDA (KONTRAKT ROCZNY) na okres kolejnych 12 miesięcy.

1. W celu realizacji statusu ON Line KONTO GWIAZDA (KONTRAKT MIESIĘCZNY/ROCZNY):

 ZIELONA GWIAZDA (Kontrakt miesięczny 30 dni)

 ZŁOTA GWIAZDA (KONTRAKT ROCZNY) (Kontrakt roczny 365 dni)

a. UŻYTKOWNIK potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem portalu Casting On Line®, rozumie jego postanowienia i akceptuje je bez zastrzeżeń, w tym w szczególności akceptuje Warunki świadczenia statusu ON Line KONTO GWIAZDA (KONTRAKT MIESIĘCZNY/ROCZNY).
b. UŻYTKOWNIK potwierdza, że przekazał nieodpłatnie zdjęcia, filmy i inne materiały, także te ze zleceń, w których brał udział zawierające jego wizerunek (wraz z opisem i danymi osobowymi) elektronicznie, rejestrując się na portalu Casting On Line®.
c. UŻYTKOWNIK oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do wszystkich zdjęć, filmów i innych materiałów elektronicznych umieszczonych na Portalu oraz zgodę autora na ich wykorzystanie, publikację i przekazanie In Action Casting On Line® oraz posiada lub wyraża zgodę na przekazanie tych materiałów dla celów związanych z realizacją statusu ON Line KONTO GWIAZDA (KONTRAKT MIESIĘCZNY/ROCZNY).
d. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do każdorazowego informowania In Action Casting On Line® o zmianie swoich danych osobowych, kategorii wiekowej, danych kontaktowych, w tym w szczególności adresu e-mail, gdyż brak aktualizacji w tym zakresie uniemożliwia prawidłowe wykonywanie statusu ON Line KONTO GWIAZDA (KONTRAKT MIESIĘCZNY/ROCZNY), za co In Action Casting On Line® nie ponosi odpowiedzialności.
e. UŻYTKOWNIK promując swój wizerunek na portalu Casting On Line® zobowiązuje się do aktualizacji zdjęć, filmów ze zleceń zrealizowanych z jego udziałem, do których posiada prawa autorskie.

2. UŻYTKOWNIK oświadcza, że dane podane w formularzu są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

3. UŻYTKOWNIK na okres świadczenia statusu ON Line KONTO GWIAZDA (KONTRAKT MIESIĘCZNY/ROCZNY) wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie przez In Action Casting On Line® wszelkich przekazanych danych osobowych i wykorzystywanie ich w celu realizacji statusu ON Line KONTO GWIAZDA (KONTRAKT MIESIĘCZNY/ROCZNY), w tym także na otrzymywanie informacji handlowej od In Action Casting On Line® na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny e-mail, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
b) na nieodpłatne przedstawianie wizerunku UŻYTKOWNIKA w celu nawiązania współpracy z innymi podmiotami organizującymi przedsięwzięcia, o których mowa w dz. I oraz wykorzystanie wizerunku UŻYTKOWNIKA w czasie świadczenia statusu ON Line KONTO GWIAZDA (KONTRAKT MIESIĘCZNY/ROCZNY) oraz po jej wygaśnięciu w materiałach promocyjno-reklamowych promujących Portal Casting On Line® na wszystkich polach eksploatacji oraz na plakatach, billboardach, ogłoszeniach prasowych, ulotkach lub folderach promocyjno-reklamowych i promocyjnych In Action Casting On Line® w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych, statystycznych.
c) bezterminową, tj. na czas świadczenia usługi oraz po jej wygaśnięciu, publikację wprowadzonych na portal materiałów w zakładkach Wygrali casting i Wydarzenia, a także zdjęć ze zrealizowanych zleceń. Umieszczone w powyższych zakładkach zdjęcia z portfolio UŻYTKOWNIKA zostaną niezwłocznie usunięte na pisemne żądanie UŻYTKOWNIKA przesłane na adres siedziby In Action Casting On Line®.

4. In Action Casting On Line® prowadzić będzie:

a) różnorodną działalność promocyjno-reklamową, mającą na celu umożliwienie wykorzystania wizerunku lub osobistego udziału UŻYTKOWNIKA w przedsięwzięciach, o których mowa w dz. I warunków świadczenia statusu ON Line KONTO GWIAZDA (KONTRAKT MIESIĘCZNY/ROCZNY);
b) w imieniu i za każdorazową zgodą UŻYTKOWNIKA negocjacje z podmiotami zainteresowanymi wykorzystaniem jego wizerunku lub jego osobistym udziałem w przedsięwzięciach, o których mowa w dz. I. O przebiegu powyższych negocjacji, których następstwem jest podpisanie za zgodą UŻYTKOWNIKA kontraktu, o którym In Action Casting On Line® zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić UŻYTKOWNIKA.

5. In Action & Casting On Line, w przypadku wybrania UŻYTKOWNIKA do zlecenia lub castingu, zobowiązane jest do:

a) powiadomienia telefonicznie lub mailowo UŻYTKOWNIKA o wyborze jego wizerunku i propozycji zawarcia kontraktu z tym, że In Action Casting On Line® nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w powiadomieniu UŻYTKOWNIKA o zleceniach – castingach nie wynikające z winy In Action® & Casting On Line®.
b) wyjaśnienia UŻYTKOWNIKOWI jego obowiązków, związanych z realizacją zawartego kontraktu.

6. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do:

a) osobistego uczestniczenia w podpisanym kontrakcie,
b) poniesienia we własnym zakresie kosztów dojazdu na realizowane z jego udziałem zlecenia i castingi, chyba, że postanowienia odrębnej umowy zlecenia stanowią inaczej,
c) zapłaty na rzecz In Action Casting On Line® prowizji w wysokości nie mniej niż 20% od wynegocjowanego przez In Action Casting On Line® wynagrodzenia UŻYTKOWNIKA kwoty netto, która to kwota wraz z wynagrodzeniem UŻYTKOWNIKA netto składa się na całkowitą wartość netto kontraktu.

UŻYTKOWNIK akceptuje, że In Action Casting On Line® nie ponosi odpowiedzialności za osobisty, możliwy do osiągnięcia przez UŻYTKOWNIKA, sukces artystyczny czy medialny, gdyż jest on zależny od cech osobistych, zdolności i umiejętności, a także od zapotrzebowania na reklamowym i medialnym rynku pracy.

7. UŻYTKOWNIKOWI przysługuje prawo rezygnacji ze statusu On Line KONTO GWIAZDA (KONTRAKT MIESIĘCZNY/ROCZNY) bez możliwości żądania zwrotu zapłaconej kwoty, o której mowa w pkt. 1 w przypadku:

a) złożenia pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji ze statusu ON Line KONTO GWIAZDA (KONTRAKT MIESIĘCZNY/ROCZNY) w ciągu 30 dni od daty prezentacji nowej treści Regulaminu lub jego zmiany w Serwisie, jeżeli UŻYTKOWNIK nie akceptuje postanowień nowego Regulaminu bądź zmian w Regulaminie obowiązującym w dniu włączenia statusu ON Line KONTO GWIAZDA (KONTRAKT MIESIĘCZNY/ROCZNY) z dniem otrzymania oświadczenia przez In Action Casting On Line®.
b) złożenia pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji ze statusu On Line KONTO GWIAZDA (KONTRAKT MIESIĘCZNY/ROCZNY) przez UŻYTKOWNIKA bez podania przyczyny, w każdym czasie

8. In Action Casting On Line® zastrzega sobie prawo do wyłączenia statusu On Line KONTO GWIAZDA (KONTRAKT MIESIĘCZNY/ROCZNY) ze skutkiem natychmiastowym jeżeli UŻYTKOWNIK w sposób uporczywy narusza postanowienia Regulaminu Portalu Casting On Line® bądź Warunki świadczenia statusu On Line KONTO GWIAZDA (KONTRAKT MIESIĘCZNY/ROCZNY).

9. UŻYTKOWNIKOWI przysługuje prawo rezygnacji ze statusu ON Line KONTO GWIAZDA (KONTRAKT MIESIĘCZNY/ROCZNY) bez zwrotu opłaty manipulacyjnej w terminie 14 dni od dnia jej aktywacji poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji z usługi zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z dnia 31 marca 2000 r. poz. 271).

10. W przypadku przedłużenia statusu ON Line KONTO GWIAZDA (KONTRAKT MIESIĘCZNY/ROCZNY) na kolejny okres, UŻYTKOWNIK zobowiązany jest wnieść opłatę, po przez konto lub usługę SMS na dowolny wybrany czas.

V. Obowiązki UŻYTKOWNIKA

1. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do:

a) informowania In Action Casting On Line® o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Usługi i statusu ON Line- KONTO GWIAZDA (KONTRAKT MIESIĘCZNY/ROCZNY), a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutecznego doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane;
b) przestrzegania praw autorskich (zarówno majątkowych jak i osobistych) oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych innych osób;
c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych UŻYTKOWNIKÓW, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych UŻYTKOWNIKACH, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego Regulaminu oraz pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych świadczeń (np. konkursy,), o ile takie regulaminy są udostępniane na Portalu;
d) zawiadomienia In Action Casting On Line® o zauważonym przypadku łamania Regulaminu przez innego UŻYTKOWNIKA;
e) przestrzegania Regulaminu;
f) przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
g) przestrzegania powszechnie uznanych i akceptowanych zasad etyki;
h) nienaruszania praw osób trzecich;
i) w przypadku wystąpienia przez podmioty trzecie z roszczeniami przeciwko In Action Casting On Line® z tytułu naruszenia ich praw przez Treści dostarczone przez UŻYTKOWNIKA, w szczególności w związku z publikacją zdjęć czy filmów przekazanych przez UŻYTKOWNIKA, do złożenia pisemnych wyjaśnień na zarzuty podmiotu trzeciego, do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę In Action® & Casting On Line® przed takimi roszczeniami osób trzecich, w szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce In Action Casting On Line® lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie In Action Casting On Line® do wszelkich postępowań toczących się przeciwko In Action Casting On Line® na swój koszt;
j) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz korzystanie z Portalu w sposób uciążliwy dla innych UŻYTKOWNIKÓW.
k) w przypadku gdy użytkownik jest osobą niepełnoletnią odpowiedzialność karną i cywilną za naruszenia obowiązujących przepisów prawa poprzez podejmowanie bezprawnych działań w związku z korzystaniem z portalu, w tym za naruszenie wszelkich praw dzieci – osób niepełnoletnich uwidocznionych na dodawanych przez użytkownika zdjęciach ponoszą ich prawni opiekunowie. W szczególności zakazane jest umieszczanie na portalu zdjęć wykraczających poza przyjęte w społeczeństwie normy obyczajowe i je naruszających, w tym przedstawiających akty odkryte (ukazujące nagość lub w skąpych strojach) i zakryte, wyzywających lub prowokujących.

VI. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacja UŻYTKOWNIKA winna zostać przesłana In Action Casting On Line® w formie pisemnej na adres siedziby In Action Casting On Line® i określać:

a) dane UŻYTKOWNIKA umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację jako Użytkownika - kod;
b) czego reklamacja dotyczy;
c) zarzuty UŻYTKOWNIKA;
d) okoliczności uzasadniające reklamację UŻYTKOWNIKA;
e) ewentualnie żądany przez UŻYTKOWNIKA sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Portalu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

3. In Action Casting On Line® zobowiązane jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację, czy też odmawia jej uznania z powodu braku podstaw. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz In Action Casting On Line® przez podmioty, za które In Action Casting On Line® nie ponosi odpowiedzialności, In Action Casting On Line® przesyła we wskazanym terminie informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

4. Wszelkie reklamacje, związane z wysyłaniem swoich zgłoszeń na panel administracyjny, formularza zgłoszeniowego oraz nadesłanych zdjęć należy zgłaszać pisemnie na adres: In Action & Casting On Line® . z siedzibą w Warszawie ul. Prochowa 28/11 Łódź lub drogą elektroniczną: casting@castingonline.pl. Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć.

VII. Poufność

1. Osobiste dane oraz dane dotyczące płatności będą przekazywane osobie trzeciej tylko w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.

2. In Action Casting On Line® może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez In Action Casting On Line® , dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od In Action Casting On Line® lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.

3. Baza Kont UŻYTKOWNIKÓW podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych zgromadzonych w tej bazie jest In Action Casting On Line®. Każdy UŻYTKOWNIK ma prawo:

a) wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot;
b) do poprawiania tych danych;
c) do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy Kont UŻYTKOWNIKÓW

zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt XI. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

4. In Action Casting On Line® zastrzega sobie prawo do ujawnienia na żądanie uprawnionego organu tożsamości UŻYTKOWNIKA oraz wszelkich informacji podanych przez Użytkownika podczas rejestracji, w szczególności jeżeli w stosunku do UŻYTKOWNIKA zostanie wszczęte postępowanie karne, administracyjne bądź cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością UŻYTKOWNIKA na Portalu.

VIII. Charakterystyka portalu

1. Zdjęcia nadesłane przez UŻYTKOWNIKA biorą udział w konkursie Gwiazda Miesiąca przez okres nieokreślony od daty umieszczenia ich na serwerze w odpowiednich kategoriach wiekowych aż do odwołania konkursu. Konkurs rozstrzygany jest co miesiąc.

2. Portal Casting On Line® ma prawo do zmniejszania/skompresowania, kopiowania, powielania, kadrowania i obróbki graficznej oraz przekazywania zdjęć UŻYTKOWNIKA na dowolnych nośnikach, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.

3. Na nadsyłanych do rejestracji zdjęciach powinna znajdować się wyłącznie jedna osoba. Większa ilość osób na fotografii spowoduje brak akceptacji ze strony administratora i będzie skutkowała odmową umieszczenia go na Portalu Casting On Line®. Zdjęcia powinny pokazywać twarz i sylwetkę UŻYTKOWNIKA.

4. In Action Casting On Line® ma prawo do wykorzystywania wizerunków UŻYTKOWNIKÓW na wszelkich materiałach promocyjno-reklamowych In Action® od momentu zarejestrowaniu się UŻYTKOWNIKA na Portalu www.castingonline.pl zarówno posiadających status OFF Line lub ON Line, jak również po wyrejestrowaniu się UŻYTKOWNIKA z Portalu www.castingonline.pl bez konieczności każdorazowego informowania.

5. Portal Casting On Line® nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem, w jakim musi zweryfikować zdjęcia, umieszczone przez UŻYTKOWNIKA w zgłoszeniu i tym samym dodać go do społeczności UŻYTKOWNIKÓW Portalu www.castingonline.pl

6. Portal Casting On Line® nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnianie przez UŻYTKOWNIKA formularza zgłoszeniowego, poświadczenie nieprawdy (nr telefonów, adres, e-mail, dane osobowe i inne treści).

7. W rejestracji może wziąć udział każdy (również osoby nieletnie) - dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.

8. Przesyłane formularza osobowego wraz ze zdjęciami - portfolio przez osoby niepełnoletnie następuje za zgodą, akceptacją i wiedzą rodziców i opiekunów prawnych.

9. Portal Casting On Line® zastrzega sobie prawo publikacji zdjęć z portalu www.castingonline.pl.

10. Portal www.castingonline.pl umożliwia UŻYTKOWNIKOWI pośrednictwo w odbywaniu profesjonalnych warsztatów aktorskich.

a) UŻYTKOWNIK, który uzyska Certyfikat z Warsztatów Aktorskich, otrzymuje bezpłatnie w ramach nagrody od In Action® status ON Line - KONTO ZŁOTA GWIAZDA (KONTRAKT ROCZNY) na okres jednego roku.
b) UŻYTKOWNIK, który wziął udział w warsztatach, ma obowiązek umieszczenia informacji o tym fakcie w swoim profilu, w dziale ”moje osiągnięcia”.

IX. Ograniczenia techniczne i merytoryczne

1. In Action Casting On Line® nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niej, w tym leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych.

2. In Action Casting On Line® nie ponosi odpowiedzialności za:

a. informacje o UŻYTKOWNIKACH udostępnianych innym UŻYTKOWNIKOM oraz autentyczność informacji i danych podawanych przez UŻYTKOWNIKÓW na Portalu,
b. szkody powstałe w wyniku wadliwego działania czynników zewnętrznych, innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) od In Action Casting On Line® oraz ingerencji osób trzecich niezależnych
c. treści przekazywane i publikowane na Portalu przez UŻYTKOWNIKÓW, m.in. za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii, za ich kopiowanie i przetwarzanie przez osoby trzecie,
d. wydarzenia i zdarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy UŻYTKOWNIKAMI zapoznanymi za pośrednictwem Portalu i to z jakichkolwiek przyczyn,
e. udostępnienie danych osobom upoważnionym i haseł, na podstawie właściwych przepisów prawa,
f. szkodę wynikającą z dostępu do Konta UŻYTKOWNIKA osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od In Action Casting On Line®,
g. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez UŻYTKOWNIKA postanowień Regulaminu,
h. jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym odczytem lub zapisem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych,
i. przerwy w działaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od In Action Casting On Line®
j. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od In Action Casting On Line®,
k. szkody UŻYTKOWNIKA spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zarażenie wirusami systemu Użytkownika.
l. opóźnienia w przekazywaniu informacji o aktualnych zleceniach i castingach

3. In Action Casting On Line® zastrzega sobie prawo do:

a. okresowego wyłączania dostępności Portalu w celu jego konserwacji lub rozbudowy
b. do zablokowania danemu UŻYTKOWNIKOWI bądź grupie UŻYTKOWNIKOWÓW dostępu do funkcji, takich jak dodawanie wpisów i komentarzy, lub korzystania z Portalu na czas nieokreślony, w przypadku świadomego lub celowego naruszania Regulaminu, utrudniania pracy obsłudze Portalu lub korzystania z niego innym UŻYTKOWNIKOM.
c. do odstąpienia od egzekwowania dowolnego punktu Regulaminu, jeżeli naruszenie Regulaminu jest nieznaczne a jego stopień umożliwia takie odstąpienie,
d. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Portalu bez podania przyczyn,
e. zmiany parametrów Konta UŻYTKOWNIKA oraz cech użytkowych i możliwości Portalu,
f. zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Portalu, po opublikowaniu odpowiedniej informacji
g. usunięcia:<br /> - Wpisów i Komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy a także szkalujące firmy z branży medialnej, castingowej i reklamowej,
- Treści
w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Treści w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.).

4. Niedopuszczalne jest umieszczanie na Portalu oraz przekazywanie za jego pośrednictwem Treści i materiałów sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie, oraz nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, naruszających dobre obyczaje i zasady etyki oraz sprzeczne z obowiązującym prawem

5. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania UŻYTKOWNIKÓW związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Portalu, informacji dotyczących innych Użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Portalu do umieszczania w nim lub rozsyłania informacji handlowej (tzw. Spam).

6. In Action zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Portalu do prowadzenia działalności komercyjnej, ogłoszeniowej, reklamowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich.

7. Zważywszy na charakter Portalu In Action Casting On Line® oświadcza, a UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości, że:

- zamieszczane zdjęcia dzieci – osób poniżej 15 roku życia, nie mogą mieć charakteru aktu, prezentacji bielizny lub nosić znamiona fotografii erotycznej lub pornograficznej. Zamieszczenie tego typu zdjęć będzie powodować zablokowanie Konta UŻYTKOWNIKA a w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa także złożenie odpowiedniego zawiadomienia do organów ścigania.

8. Portal Casting On Line® nie ponosi odpowiedzialności za nadsyłanie formularzy osobowych, zdjęć – portfolio, filmów czy innych materiałów od osób niepełnoletnich bez zgody rodziców i opiekunów prawnych.

X. WSPÓŁPRACA DLA FIRM PRZYSYŁAJĄCYCH CASTINGI I ZLECENIA:

§ 1

1. Zleceniodawca wyraża zgodę na publikację nadesłanych przez siebie ogłoszeń, briefingów i zleceń castingowych zgodnie z zaakceptowaną drogą mailową treścią zredagowaną przez In Action Casting On Line® na podstawie nadesłanych materiałów.

2. In Action Casting On Line® zastrzega, iż zaakceptowane ogłoszenia publikowane na stronach internetowych In Action® oraz portalach ogłoszeniowych nie będą zawierały informacji dotyczących (np. nazwy Zleceniodawcy, miejsca castingu oraz kwoty kontraktu., alternatywnie zawierać będą wyłącznie informacje wyraźnie wyszczególnione przez Zleceniodawcę do publikacji w treści przesłanej informacji.

3. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec In Action Casting On Line® i osób trzecich za treść zaakceptowanej do publikacji informacji i wykorzystanie przez In Action® & Casting On Line® otrzymanych od Zleceniodawcy materiałów, jeśli publikacja czy przekazane materiały w jakikolwiek sposób naruszają prawa tych osób.

§ 2

1. Zleceniodawca wyrażając zgodę na publikację przez In Action Casting On Line® treści zaakceptowanego ogłoszenia zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia materiałów reklamowych w postaci zdjęć, filmów, recenzji i innych publikacji dotyczących nadesłanego ogłoszenia, przeprowadzonego castingu czy zlecenia na czas nieoznaczony.

2. Materiały reklamowe wymienione w ust. 1 będą wykorzystywane przez In Action Casting On Line® wyłącznie w celach informacyjno-marketingowych związanych z prowadzoną działalnością.

XI. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1.Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie
In Action
ul. Prochowa 28/11
03-388 Warszawa
NIP 853 137 80 66
REGON 364957440 (dalej: In Action lub my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Piotrkowska 68 lok. 32, 90-105 Łódź

- przez e-mail: administrator@casting.pl

- telefonicznie: 792600201

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Piotrkowska 68 lok. 32, 90-105 Łódź

- przez e-mail: administrator@casting.pl

- telefonicznie:

Przemysław Olszewski

Krystian Dworczyk 792600201, 605400250

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie dalej  RODO) oraz w celu:

 • przekazywanie danych do podmiotów trzecich zgodnie z art. 6 lit. a RODO
 • zawarcia i wykonywania umowy Karty Kariery – zgodnie z art. 6 lit. b RODO,
 • wykonywania obowiązków prawnych ciążących  na Administratorze wynikających z prawa podatkowego – zgodnie z art. 6 lit. c RODO.
 • przetwarzania informacji o stanie zdrowia – Zgodnie z Art. 9 ust. 2 lit a
 • przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z przekazaniem nagrody,
 • marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz przedstawienia i zlecania wizerunków dla współpracujących firm z casting.pl         
 • reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzebę polepszenia jakości usług świadczonych przez In Action

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, który polega na przekazywaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną – zgodnie z art. 6 lit. f RODO. W tym zakresie przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Rejestracja na portalu casting.pl
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych zawarta w Liście Castingowej oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu

Administrator odbiera zgodę w celu udostępnienia Twoich danych osobowych innym podmiotom, a w niektórych przypadkach w celu przetwarzania danych wrażliwych dotyczących stanu zdrowia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, konieczne jednak do realizacji umowy w tym do udostępnienia w katalogu Twoich danych oraz w przypadku wystawienia dokumentów związanych z płatnościami, dane przetwarzane są na podstawie wymogów prawa.

Nie podanie danych będzie miało następujące konsekwencje: brak możliwości wykonania umowy, brak możliwości wystawienia rachunku, faktury.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe :
a) w przypadku zarejestrowanych danych osobowych w katalogu, dane będą przetwarzane do czasu rozwiązania umowy,
b) dla celów podatkowych dane osobowe związane z płatnością będą przetwarzane przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym wystawiono rachunek.

5. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom mające dostęp do katalogów zamieszczonymi danymi osobowymi.

6. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu:

Administrator będzie profilował Twoje dane osobowe pod względem cech, poszukiwanych w poszczególnych produkcjach oraz przy udziale w konkursie.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

8. Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres emailowy.

9.Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. Postanowienia końcowe

1. In Action Casting On Line® dołoży wszelkich starań, aby Portal oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem, działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. In Action Casting On Line® zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.

3. In Action Casting On Line® zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług na Portalu bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji.

4. In Action Casting On Line® zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.

5. In Action Casting On Line® zastrzega sobie prawo zmiany zasad prowadzenia Portalu na stronie www.castingonline.pl.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.

7. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Portalu należy kierować na adres mailowy: casting@castingonline.pl

8. UŻYTKOWNIK akceptując Regulamin oświadcza, że:

a) dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
b) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać;
c) posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby Treści opublikowane na Portalu, nie spowodowały naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
d) w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do In Action Casting On Line®, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych Treści lub wizerunku osobistego osób trzecich, In Action Casting On Line® dokona na podstawie obowiązującego prawa zablokowania konkretnych Treści, a Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemną odpowiedź na zarzuty podmiotu trzeciego;
e) samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania z Portalu;
f) wyraża zgodę na upublicznienie wizerunku UŻYTKOWNIKA oraz zdjęć - portfolio Użytkownika w celach informacyjno - promocyjnych Portalu oraz mediach internetowych;
g) przyjmuje do wiadomości, że In Action Casting On Line® nie ponosi odpowiedzialności za kopiowanie przez osoby trzecie treści umieszczonych na portalu.

h) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przekazanych w Formularzu osobowym w celach związanych z realizacją postanowień Karty Kariery, w tym w szczególności wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych In Action In Action FRANCZYZODAWCA i podmiotom działającym jako In Action FRANCZYZOBIORCA systemu franczyzowego. UCZESTNIK oświadcza, iż szczegółowo zapoznał się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych – pkt 9 Regulaminu.

i) Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter ”. - Zgoda na Newsletter

j) Wyrażam zgodę na przetwarzanie dwoich danych osobowych dotyczących stanu zdrowia przez Administratora, w celu przetwarzania w tym profilowanie oraz udostępniania ich podmiotom trzecim w związku z poszukiwaniem osób do konkretnej produkcji. Rozumiem że mam prawo dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych ze wszystkich katalogów prowadzonych przez Administratora . - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym na profilowanie oraz danych dotyczących stanu zdrowia.

i) Wyrażam zgodę na profilowanie oraz udostępnianie swoich danych osobowych podmiotom trzecim w związku z poszukiwaniem osób do konkretnej produkcji . Rozumiem że mam prawo dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych ze wszystkich katalogów prowadzonych przez Administratora. - Zgoda na przekazywanie danych do podmiotów trzecich.

9. UŻYTKOWNIK oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Portalu.

Aktualnie na stronie przebywa 0 zarejestrowanych i 98 niezarejestrowanych użytkowników. Liczba odwiedzin: 13791783
W serwisie jest już 73999 zarejestrowanych użytkowników. Zapraszamy do oglądania 253181 zdjęć.

Copyright © 2014 CASTING ON LINE by medialab.pl rollup.com.pl